Rate-of-Change

Baggrund:
Rate-of-Change (RoC)-indikatoren angiver, hvor meget omsætningen har ændret sig i procent over en given periode (grundlaget kan dog også være kursændringen). Generelt set bør volumenbaserede momentumindikatorer kun benyttes i markeder, der er mere effektive end det danske, dog kan de bruges på de 10-12 mest omsatte KFX-papirer uden problemer, såfremt størstedelen af disse aktier er frit omsættelige.

Beregning:
RoC findes ved at beregne den procentvise ændring af omsætningen over en given periode vha. følgende formel :

RoC(n) = Oms(n-p) – Oms(n) x 100

Oms(n-p)

hvor Oms(n) er omsætningen dagsdato og Oms(n-p) er omsætningen for p dage siden.
Normalt benyttes en periodelængde på mellem 12 og 30, men både kortere og længere perioder ses også. Jo længere en periode, desto længere en tidshorisont.
Som ved Momentum-indikatoren angiver værdier over nul stigende omsætning (eller kurs), og værdier under nul faldende omsætning (eller kurs).
Ligeledes udløses købs- og salgssignaler ved passage af nul-linien, ved retningsændring og/eller ved divergenser (se forklaring under Momentum-indikatoren).
I de fleste tilfælde fluktuerer kurven meget, hvorfor man normalt udglatter den vha. et simpelt glidende gennemsnit. Som tommelfingerregel benyttes ca. 30-50% af periodelængden på indikatoren, dvs. hvis du beregner et 10-dages RoC, så skal det udglattes med mindst et SMA(3) og højst et SMA(5).
RoC-indikatoren er principielt identisk med Momentum, der blot viser den numeriske ændring i kurs eller omsætning.
Bemærk dog, at når man på omsætningen beregner RoC, får man oftere nogle afvigende eller falske signaler mellem RoC og kurskurven, end hvis man beregner RoC på baggrund af kursen alene.

Eksempel:
På nedenstående dagschart for TDC ses en del falske signaler i det første halve år (signalerne ikke indtegnet).
I løbet af december måned 2000 danner TDC dog en stigende trend i RoC-grafen, hvor kursen fortsat udviser en faldende tendens, afmærket med de 2 grå A-linier.
Denne positive divergens udløser et købssignal i starten af januar ved kurs 267.
I løbet af januar måned opbygges en tilsvarende negativ divergens (de grå B-linier), hvor salgssignalet gives omkring kurs 325 – altså en forrentning på ca. 20% på ca. 1 måned.
Som grafen viser, skal disse signaler tolkes med stor forsigtighed – selv bruger jeg kun en volumenbaseret momentum-indikator i sjældne tilfælde!

 

TLD - RoC
Figur 1


Sidst ændret: 25-04-2006