Leksikon (A-J)

[A]
Aktie: Et værdipapir, der er bevis for en medejendomsret i et aktieselskab, og som giver aktieejeren andel i selskabets formue, udbytte og stemmeret ift. beløbets størrelse.
Aktiespareklub: En klub (oftest i form af en forening, et K/S eller et ApS), hvor flere personer sparer op i aktier sammen. En god måde at lære om investering uden at satse for mange penge.
Aktiesplit: En ændring (sædvanligvis nedsættelse) af en akties stykstørrelse.
Hvis f.eks. en aktie registreres i styk á kr. 100,- og der foretages et 1:4 aktiesplit, bliver den nye stykstørrelse kr. 25,-. Har man i forvejen 200 stk. af denne aktie, bliver man automatisk tildelt 800 stk. nye aktier mod aflevering af de 200 stk. gamle. Hvis kursen på aktien før var 300, bliver den nye kurs således 75.
Et aktiesplit foretages som regel for at øge en akties omsættelighed på fondsbørsen, og medfører i mange tilfælde mindre stigninger i kursen.
Annuitetslån: Tilbagebetalingen sker med lige store ydelser. Fordelingen af renter og afdrag har overvægt af renter i begyndelsen af låneperioden og afdrag i slutningen af låneperioden.
[Til top]

[B]
Basispoint: Et basispoint (bp) er normalt lig 0,01 point. Hvis f.eks. rentespændet mellem Danmark og Tyskland er 45bp, svarer det til en forskel i renterne på 0,45%-point, f.eks. 3,75% og 3,30%. 100 bp = 1 kurspoint.
Bear-marked: Et marked er “bearish” når det er nedadgående (= faldende).
Beta-værdi: Et statistisk udtryk for en akties kursfølsomhed.
En Beta under 1 betyder, at aktien bevæger sig mindre kraftigt end det generelle marked, medens en Beta over 1 betyder, at aktien laver kraftigere udsving end det generelle marked.
Black Monday: Mandag den 19. oktober 1987, hvor et så drastisk kursfald satte ind på de internationale børser (i perioden 15.-30. oktober faldt kursen i Singapore 40%, London 25% og New York 15%), at det på grund af sin pludselige og voldsomme karakter blev sammenlignet med en atomreaktors kernenedsmeltning. Kaldes derfor også Meltdown Monday.
Black Tuesday: Tirsdag den 29. oktober 1929. Det var den værste dag under børskrakket i 1929, idet aktiekurserne den pågældende dag faldt med 40% på fondsbørsen i New York.
Bollinger Bands: Klik her for en udførlig beskrivelse.
Bookbuilding: Metode til fastsættelse af en kurs ifm. en børsintroduktion eller nyemission.
Eksempel: Fnyx A/S bliver udbudt i intervallet 190 til 230. Institutionelle investorer byder nu på aktien på forskellige kurser (20.000 stk. til 225, yderligere 30.000 stk. til 215, yderligere 30.000 stk. til 210 osv.), og på denne måde “bygger man bogen op”.
Udbyderen/emissionsbanken sætter så ud fra disse bud een kurs, hvortil alle aktier sælges.
Broker: Andet ord for børs- eller fondsmægler. En person eller et selskab, der via en fuldmagt køber og sælger valuta og værdipapirer for en andens regning.
Bull-marked: Et marked er “bullish” når det er opadgående (= stigende).
Bud: Den pris, der er nogle der vil betale for en given aktie.
[Til top]

[C]
Call option: En call option er en kontrakt der giver køberen retten men ikke pligten til at købe en bestemt aktie på et aftalt tidspunkt og til en aftalt kurs (kaldet strike kurs). Hvis kursen på aktien er steget på det aftalte tidspunkt, er der en profit på optionen.
Chartist: Analytiker, der tager sine salgs- og købsbeslutninger med baggrund i charts og diagrammer.
CIBOR: Copenhagen Inter Bank Offered Rate. CIBOR er udlånsrenten på interbankmarkedet i København.
CSE: Copenhagen Stock Exchange.
Den normale (internationale) forkortelse for Københavns Fondsbørs.
Cyklisk Indikator: Klik her for en udførlig beskrivelse.
[Til top]

[D]
Daytrading: Det at handle intensivt på Børsen. En daytrader er en person, der følger markedet meget tæt, og som sjældent er inde i en aktie mere end få minutter eller timer ad gangen.
Formålet er at lave en masse små gevinster på de marginale kursudsving i løbet af en handelsdag.
DCF: Discounted Cash Flow.
Model, der anvendes til at værdifastsætte en virksomhed. Værdien af en virksomhed er lig med nutidsværdien af de forventede, fremtidige cash flows, som diskonteres en diskonteringsfaktor, der afspejler risikoen ved de pågældende cash flows.
Dealer: Værdipapirhandler i form af en person eller et selskab, der køber og sælger valuta eller værdipapirer for egen regning. Modsætningen er en broker, der optræder som fuldmægtig for en andens regning.
Death Cross: Udtrykket bruges som regel om den situation, hvor aktiens 50-dages glidende gennemsnit krydser ned gennem sit faldende 200-dages glidende gennemsnit. Det er et populært salgssignal blandt spekulanter. Se også Golden Cross.
Depot: Et depot oprettes i pengeinstituttet og er stedet, hvor investor opbevarer sine aktier, obligationer, pantebreve og investeringsbeviser.
Diversifikation: Bruges ofte om princippet vedr. spredning af risiko, hvor man køber aktier i flere lande og/eller brancher for at beskytte sin investering bedst muligt.
Dow’s teori: Klik her for en udførlig beskrivelse.
[Til top]

[E]
EBIT: Forkortelse for Earnings Before Interest and Tax = Resultat af primær drift.
EBITDA: Resultat før renter, skat, afskrivninger og amortisering.
Effektiv rente: Et meget anvendt nøgletal for afkastet ved investering i obligationer. Den effektive rente er en beregnet rente i form af en diskonteringsfaktor, der opfylder, at nutidsværdien af en fremtidig betalingsstrøm er lig med det investerede beløb. Den effektive rente tager højde for en obligations pålydende rente, kursen som obligationen handles til og antallet af årlige terminer.
Elder’s Force Index: Se “Force Index”.
Emission: Når en virksomhed ønsker at få tilført ny kapital, kan den foretage en aktieemission, dvs. udstede nye aktier.
EPS: Forkortelse for Earnings Per Share = indtjening pr. aktie.
[Til top]

[F]
Fair Value (ifm. index): Fair Value for f.eks. S&P-500; futuren beregnes ved at tage den vægtede værdi af alle underliggende aktier i futuren, tillægge omkostningerne for køb af disse og fratrække de enkelte aktiers udbytte.
Denne værdi beregnes dagligt efter markedet er lukket, og benyttes som vejviser for markedets retning ved næste åbning : Hvis futuren handles over Fair Value, vil markedet sandsynligvis åbne højere, og hvis futuren handles under Fair Value, vil markedet sandsynligvis åbne lavere (selv om selve futuren er stigende ift. seneste luk).
FIBOR: Frankfurt Inter Bank Offered Rate. FIBOR er udlånsrenten på interbankmarkedet i Frankfurt.
Fondskode: Et entydigt nummer, der tilknyttes hvert aktieselskab på Fondsbørsen. En fondskode består normalt af 7 tal. Se endvidere “ISIN-fondskode”.
Force Index: Klik her for en udførlig beskrivelse.
Fundamental analyse: Studiet af faktuelle kendsgerninger for en vare eller aktie.
Generelt benyttes FA til at udvælge de aktier, der økonomisk set er sunde, og som har de bedste fremtidige indtjeningsmuligheder.
Futures: En future er en kontrakt om at købe eller sælge en aktie (eller en anden vare) til en aftalt kurs på et senere tidspunkt. Benyttes i Danmark f.eks. af landmænd for at sikre sig mod fremtidige prisfald på svin, korn etc.
I daglig tale kan futures også være udviklingen af f.eks. de amerikanske markeder før handelen åbner.
[Til top]

[G]
Gearing: Lånefinansieret investering. Ud fra en allerede eksisterende formue låner man flere midler til investering, hvorved muligheden for gevinstens størrelse forøges. Dette gælder dog også risikoen for tab.
I Danmark bruges gearing ofte af investeringsselskaber, hvorimod det ikke er tilladt for investeringsforeninger at benytte gearing.
Gennemsnitskurs: Værdipapirhandel til gennemsnitskurs er baseret på Københavns Fondsbørs’ officielle medlemsgennemsnitskurs, der fastsættes en gang om dagen kl. 15.30. Investoren kender ikke den endelige afregningskurs ved handlens indgåelse.
Glidende gennemsnit: Klik her for en udførlig beskrivelse.
Golden Cross: Udtrykket bruges som regel om den situation, hvor aktiens 50-dages glidende gennemsnit krydser op gennem sit stigende 200-dages glidende gennemsnit. Det er et populært købssignal blandt spekulanter. Se også Death Cross.
[Til top]

[H]
Handelspoststørrelse: Det antal aktier, der udgør en handelspost i Fondsbørsens handelssystem.
Hedge: Normalt et salg af en terminskontrakt mod et senere varekøb. Benyttes ofte som en slags forsikring, når man handler optioner og futures.
[Til top]

[I]
Illikvid aktie: En aktie, der sjældent omsættes på Børsen.
Skal man sælge en illikvid aktie er der stor risiko for, at kursen bliver påvirket i negativ retning, idet der sjældent er mange købere.
Intraday-graf: En graf over en akties kursudvikling, hvor hvert målepunkt er afsat med f.eks. 1 minuts interval. En sådan graf viser altså en akties kursudvikling over hele dagen.
Investeringsforening: En forening, hvor flere personer slår sig sammen for at foretage investeringer, og dermed at sprede risikoen.
IPO: Forkortelse for Initial Public Offering, det engelske/amerikanske udtryk for en ny-emission.
ISIN-fondskode: Udvidet standard for angivelse af fondskoder.
Består af 12 tegn, hvor de 2 første er “DK” for Danmark, dernæst 9 tal (endnu 2 nuller + den 7-cifrede fondskode), og endelig et kontrolciffer.
[Til top]

[J]
Japanese Candlestick: Et avanceret barchart, oprindelig brugt af købmænd i 1700-tallets Japan til at forudsige prisen på ris.
Læs mere om Japanese Candlestick ved at klikke her.
[Til top]

[K]
K/I eller K/IV: Kursen divideret med indre værdi.
Et godt udtryk for, om en aktie er billig eller dyr, og hvor store forventninger der stilles til selskabets fremtidige vækst og indtjening.
KF: Den normale (danske) forkortelse for Københavns Fondsbørs.
KFX: International betegnelse for Københavns Fondsbørs’ aktieindex over de 20 mest omsatte papirer.
KFX-indexet beregnes på baggrund af kursen på de 20 KFX-aktier, og anvendes som underliggende instrument for handel med futures og optioner. KFX-aktierne udvælges halvårligt som de 20 aktier med størst markedsværdi blandt de 25 mest omsatte aktier.
Konverterbar obligation: En obligation som kan indfries (konverteres) førtidigt på forud fastlagte vilkår. En realkreditobligation er en konverterbar obligation, mens en statsobligation ikke kan konverteres.
Kurs: Prisen for et værdipapir.
Kurtage: Det gebyr der skal betales til pengeinstitut/børsmægler ved handel med værdipapirer. Kurtagen kan variere meget fra sted til sted, men ligger typisk på 0,10% til 0,75% af kursværdien, hvis det er danske aktier. Ved obligationer er satserne som regel lavere, og højere ved handel med udenlandske papirer. Der kan til kurtagesatsen være knyttet et minimum- og/eller maksimumbeløb.
[Til top]

[L]
LIBOR: London Inter Bank Offered Rate. LIBOR er udlånsrenten på interbankmarkedet i London.
Likvid aktie: En aktie, der er meget omsættelig.
En likvid aktie omsættes som hovedregel hver dag på Børsen, og der foretages ofte flere handler pr. dag.
Long: Engelsk/amerikansk udtryk for at eje en aktie.
På dansk benyttes ofte udtrykket “at være lang i xxyyzz”. Dette kan dog også betyde at eje en aktie langsigtet!
[Til top]

[M]
MA: Se “Glidende Gennemsnit”.
MACD: Klik her for en udførlig beskrivelse.
Margin-konto: En slags kassekredit, hvor kreditor har sikkerhed i dit depot. Bruges ofte hos amerikanske brokere, hvor man således kan geare sine investeringer.
Markedsdybde: En oversigt over de aktuelle bud og udbud for en given aktie. Se endvidere sektionen Spørgsmål & svar for en udførlig beskrivelse.
Momentum: Klik her for en udførlig beskrivelse.
Mutual Funds: Den amerikanske betegnelse for investeringsforeninger.
[Til top]

[N]
Nominel rente: Påtrykt rente på en obligation. Den nominelle rente er identisk med den pålydende rente.
Ny-emission: Se “Emission”.
[Til top]

[O]
Obligation: En obligation er et almindeligt gældsbevis. Obligationsudstederen betaler den pålydende rente hen over løbetiden og indfrier obligationen til pari.
Observationslisten: Fondsbørsen kan beslutte at sætte en aktie på observationslisten, hvis Fondsbørsen skønner, at investorerne bør holde ekstra øje med aktien på grund af en begivenhed i aktieselskabet – f.eks. en fusion.
Option: Retten – men ikke pligten – til at købe eller sælge en aktie eller vare til en aftalt kurs på et aftalt tidspunkt. Se også “Put option” og “Call option”.
[Til top]

[P]
P/E: Forkortelse for Price/Earning, altså kursen set i relation til selskabets indtjening.
Populært sagt udtrykker dette tal prisen man skal betale, for at få del i 1 krone af det forventede overskud, eller hvor mange år der går, før kursen i dag svarer til selskabets indtjening.
Pantebrev: Pantebreve er dokumenter hvor en ejer giver en anden sikkerhed i sin faste ejendom.
Der findes sælgerpantebreve, der både giver pant i en ejendom og er et gældsbrev, hvor køber erkender at skylde et beløb til kreditor, samt ejerpantebreve hvor ejeren af en fast ejendom reserverer et pant i sin ejendom og f.eks. håndpantsætter dette til sin bank, og et skadesløsbrev hvor en ejer af en fast ejendom giver en bestemt kreditor sikkerhed i sin ejendom for et bestemt beløb for et engagement f.eks. en kassekredit el. lign.
Pari: Pari = kurs 100, d.v.s. en pris på 100% af et værdipapirs pålydende værdi.
Point&Figure;: En speciel diagrammeringsform, der bl.a. anvender kursspring fremfor en almindelig kursskala.
Hent artiklen vedr. Point&Figure; her!
Portefølje: En samlet beholdning af værdipapirer.
Position trading: Handelsstrategi, hvor investor køber ved brud af modstandslinier. Se endvidere Spørgsmål & svar for en udførlig beskrivelse.
Put option: En put option er en kontrakt, der giver køberen retten, men ikke pligten til at sælge en bestemt aktie på et aftalt tidspunkt og til en aftalt kurs. Hvis kursen på aktien er faldet på det aftalte tidspunkt, er der en profit på optionen.
Pålydende rente: Påtrykt rente på en obligation, som obligationsudstederen betaler til obligationsihændehaveren.
[Til top]

[R]
Rate of Change: Klik her for en udførlig beskrivelse.
Realkreditobligation: Obligation der er sikret ved pant i fast ejendom. Realkreditobligationer udstedes af realkreditinstitutter. Realkreditobligationer er kendetegnet ved, at det investerede beløb løbende udtrækkes hen over tiden. Dette bevirker, at der løbende skal foretages geninvestering til en ny rente, hvilket resulterer i en geninvesteringsrisiko. Endvidere er en realkreditobligation en konverterbar obligation, hvor en konvertering er en ekstraordinær udtrækning af hele det investerede beløb.
RSI: Klik her for en udførlig beskrivelse.
RSS: Se “Cyklisk Indikator”.
[Til top]

[S]
Serielån: Tilbagebetalingen sker med lige store afdrag. Ydelsen falder hen over låneperioden.
Short: At være short i en aktie (eller at shorte) betyder, at man har solgt aktien uden først at eje den.
Reelt set låner man aktien af f.eks. sin broker (plus renter). Er aktien faldet i kurs når man leverer den tilbage, har man altså tjent på handlen.
Spin-off: Når et selskab selvstændigt børsnoterer en separat forretningsenhed eller et datterselskab.
Split: Se “Aktiesplit”.
Spread: Normalt forskellen mellem bankernes købs- og salgskurser, eller forskellen mellem bud og udbud på børsen.
En handelsdag starter som regel med relativt store spreads, da købere og sælgere lige skal føle hinanden “på tænderne” først.
Statsobligation: Obligation der er udstedt af den danske stat. Der er ingen kreditrisiko forbundet med en statsobligation. En statsobligation kan ikke konverteres.
Stochastic: Klik her for en udførlig beskrivelse.
StopLoss: Metode for begrænsning af tab, når en aktie falder.
Fastsættes normalt til mellem 5% og 12%, afhængig af aktiens volatilitet og likviditet. Hvis kursen falder under denne grænse, skal aktien sælges.
Strakskurs: Værdipapirhandel til strakskurs er baseret på kurser, som stilles af banker. Investoren kender den endelige afregningskurs ved handlens indgåelse.
Stående lån: Et lån, hvor hele hovedstolen forfalder på een gang ved lånets udløb.
Swing trading: Handelsstrategi der udnytter det faktum, at en aktie svinger mellem en modstands- og en støttelinie. Se endvidere sektionen Spørgsmål & svar for en udførlig beskrivelse.
[Til top]

[T]
Teknisk Analyse: Studiet af formationer og signaler for en akties historiske kursbevægelser. Generelt set benyttes TA til at fastlægge en akties øjeblikkelige trend, og at finde det bedste tidspunkt for køb og salg.
Trend: Den retning, i hvilken prisen i hovedtræk bevæger sig indenfor en nærmere fastsat periode.
For en given aktie kan den kortsigtede trend godt være nedadgående, medens den langsigtede trend er opadgående.
[Til top]

[U]
Udbud: Den pris, en given aktie er sat til salg til.
Udbytte: Udbytte udbetales i forbindelse med aktier. Udbytte er en udlodning fra et selskab til dets ejere. I forbindelse med en udbyttebetaling reduceres værdien af selskabets aktier tilsvarende. Størrelsen af udbyttet bestemmes på selskabets generalforsamling.
[Til top]

[V]
Value investering: En handelsstrategi beskrevet af bl.a. Warren Buffet, hvor der investeres i undervurderede selskaber med et fremtidigt indtjeningspotentiale. Se endvidere sektionen Spørgsmål & svar for en mere udførlig beskrivelse.
Varighed: Et meget anvendt nøgletal for risikoen ved investering i obligationer. Varigheden udtrykker løbetiden for en obligation eller en portefølje af obligationer. Varigheden er samtidigt et risikomål for en obligation, idet varigheden også angiver kursfølsomheden overfor små renteændringer. En obligation med en varighed på 5 vil stige 5 kurspoint ved en rentesænkning på 1 point.
Volatilitet: En aktie er volatil, hvis kursen fluktuerer meget (typisk flere procent) indenfor f.eks. samme dag.
VP: Forkortelse for “Værdipapircentralen”. Værdipapircentralen blev oprettet i 1983 med henblik på EDB-registrering af handlen med og opbevaringen af børsnoterede aktier og obligationer.
[Til top]

Sidst ændret: 13-10-2009