Moving Average Convergence/Divergence (MACD)

Baggrund:
Gerald Appel udviklede MACD-indikatoren engang i 1960’erne, og den bruges af mange investorer og analytikere på såvel enkeltaktier som makroøkonomiske forhold.
MACD kan også delvis tilskrives både Haurlan og McClellan, der udviklede teorierne bag beregningerne.

Forklaring:
MACD er en oscillator, der svinger omkring en nul-linie. Den beregnes meget simpelt som den matematiske difference mellem 2 eksponentielle gennemsnit, og de normale længder på disse er 26 for den lange og 12 for den korte. Enkelte kilder angiver – til kortsigtet handel – 13 og 7 dage.
Når en akties MACD-linie ligger over 0, er det korte gennemsnit større end det lange, og aktien befinder sig dermed pr. definition i en optrend (“bullish”).
Ligger aktiens MACD-linie derimod under 0, er aktien i nedtrend (“bearish”), da det korte gennemsnit er lavere end det lange.
MACD er en såkaldt “lagging” indikator, der først viser trendretningen, når den er indtruffet. Derfor benyttes ofte endnu et glidende gennemsnit, denne gang på selve MACD.
Normalt bruges et 9-dages eksponentielt glidende gennemsnit, der også kaldes en signallinie, og signalerne indtræffer, når MACD-linien skærer gennem sin signallinie. Går MACD op gennem signallinien er det et købssignal, og går MACD ned gennem signallinien er det et salgssignal.
Endnu en måde at aflæse MACD på, er at kigge efter divergenser, dvs. hvor MACD har faldende bunde eller stigende toppe, uden at dette er tilfældet på aktiens kursgraf. Disse signaler har dog størst værdi, når aktien er enten meget overkøbt eller meget oversolgt (se også RSI).

Eksempel:
Som nævnt betyder MACD-værdier over 0 at aktien er i optrend, og værdier under 0 at den er i nedtrend.
På nedenstående figur 1 ses øverst kursen for Danisco, og nederst MACD beregnet på 12 og 26 dage, med en rød stiplet linie som signallinie, EMA(9).
Jeg har indsat simplificerede købs- og salgssignaler i form af hhv. grønne og røde pile, uden hensyntagen til, om aktien vitterligt er i op- eller nedtrend!

 

Figur 1

Som det fremgår af signalerne, er gevinsten med denne opsætning minimal. MACD har – efter min mening – sin primære berettigelse i aktier, der svinger over en længere periode, eller f.eks. makroøkonomiske nøgletal som BNP, M2-/M3-pengemængden osv.
Endvidere kan MACD bruges som sekundær indikator til f.eks. Bollinger Bands, for at give et hint om, hvilken vej den generelle trend vil vende.

Beregning:
For at beregne MACD(12;26;9) bruges følgende fremgangsmåde :

  1. Beregn et 12-dages eksponentielt glidende gennemsnit på kursen, EMA(12).
  2. Beregn et 26-dages eksponentielt glidende gennemsnit på kursen, EMA(26).
  3. Beregn differencen EMA(12) – EMA(26). Dette tal er MACD.
  4. Beregn yderligere et 9-dages eksponentielt glidende gennemsnit på MACD, og indtegn denne som en stiplet linie i grafen.