Glidende gennemsnit

Baggrund:
Glidende gennemsnit er den vel nok oftest benyttede indikator indenfor teknisk analyse.
Den viser den gennemsnitlige værdi af aktiens kurs (eller omsætning) over en given periode, og man kan beregne glidende gennemsnit i 3 varianter : Simpelt, Vægtet og Eksponentielt. Disse forkortes ofte iht. deres engelske navne, nemlig

Forkortelse Engelsk Dansk
MA Moving Average Glidende Gennemsnit
SMA Simple Moving Average Simpelt Glidende Gennemsnit
WMA Weighted Moving Average Vægtet Glidende Gennemsnit
EMA Exponential Moving Average Eksponentielt Glidende Gennemsnit


Egentlig er der to varianter mere, Dobbelt Glidende Gennemsnit og Variabelt Glidende Gennemsnit, men de bruges meget sjældent, og medtages derfor kun med en kort beskrivelse nederst på siden.

Forklaring:
Den væsentligste forskel mellem disse typer af glidende gennemsnit, er vægtningen af de nyeste kurser.
SMA bruger en ligelig vægtning af alle de kurser, der indgår i beregningen, medens WMA og EMA vægter de nyeste kurser højest.
Den populæreste form for tolkning af glidende gennemsnit er at sammenligne kursen med sit eget glidende gennemsnit. Når kursen bryder op gennem sit MA er det et købssignal, og når kursen falder ned gennem sit MA er det et salgssignal.
På figur 1 er gengivet et dagschart for KFX med alle tre typer glidende gennemsnit indtegnet.
Det burde være tydeligt at se, at SMA reagerer mindre kraftigt end både WMA og EMA, og at WMA er det hurtigste af de tre.

 

KFX - 3 forskellige MA
Figur 1


Den ovenfor nævnte tolkning sørger for at holde een væk fra de værste kursfald, og det er da også denne metode, der oftest benyttes af investorer.
Ved hjælp af køb/salg på et glidende gennemsnit, følger man altså kursen bedst muligt, men rammer aldrig toppene og bundene.

I ovenstående eksempel benyttes 70 dage som perioden for de glidende gennemsnit, og netop længden af perioden er det kritiske element for denne type indikator.
De typiske afgrænsninger for periodelængden går ved hhv. 5-40 (kortsigtet), 40-120 (mellemlang sigt) og over 120 (langsigtet).
Handler man i cykliske aktier, kan man med fordel finde hver enkelt akties cycle-periode, dvs. afstanden mellem 2 toppe, og med denne beregne den bedste periode for sit glidende gennemsnit på denne aktie. Hvis cycle-perioden for en given aktie er f.eks. 32 uger, kan det glidende gennemsnit beregnes til 17 uger (periodelængden divideret med 2, plus 1), eller 85 dage.

Glidende gennemsnit kan også bruges på andre tekniske indikatorer, hvor aflæsningen af købs- og salgssignaler som regel er den samme som ovenfor beskrevet. De bedste indikatorer til dette formål er primært MACD, Rate-of-Changeog Stochastics, der er omtalt separat i dette lille leksikon.
Specielt en kortsigtet Stochastics fluktuerer så kraftigt mellem sine yderpunkter, at det nogle gange er svært at se, hvad trenden er. Ved at udskifte selve indikatoren med sit eget glidende gennemsnit, bliver aflæsningen væsentlig lettere.

Beregning af SMA:
For at beregne et simpelt glidende gennemsnit over f.eks. 10 dage, lægges de seneste 10 dages kurser sammen, og denne sum divideres med 10.
Hver enkelt kurs der indgår i gennemsnittet har altså samme vægt.

Beregning af WMA:
Det vægtede glidende gennemsnit vægter de nyeste kurser højere end de ældste.
Dette foregår ved at gange hver enkelt kurs med et tal, begyndende med 1 for den ældste kurs og stigende til N for den nyeste. N er således periodelængde for WMA. Lad os prøve at beregne WMA(5) :

 

Dato Kurs
Vægt
Vægtet
10-05-99 310,00
1
310,00
11-05-99 316,00
2
632,00
12-05-99 315,00
3
945,00
13-05-99 317,00
4
1.268,00
14-05-99 315,00
5
1.575,00
Sum
15
4.730,00

WMA(5) er således lig med (4.730,00 / 15) = 315,33

Da WMA giver mere vægt til de nyeste observationer, reagerer det også hurtigere end SMA, hvor vægtningen jo er ens for alle observationer. En endnu kraftigere vægtning kan opnås ved at benytte EMA med en meget kort periodelængde.

Beregning af EMA:
Det eksponentielt glidende gennemsnit beregnes ved at lade dagens kurs indgå med en fast procentsats, og hertil addere gårsdagens EMA, der vægtes med “resten” af satsen. Lad mig forklare det ved et eksempel :
Hvis vi vil beregne et 12% EMA, ser formlen således ud :

EMA = (Dagens kurs x 0,12) + (EMA i går x 0,88)

Da de fleste investorer er mere trygge ved at bruge perioder frem for procenter ved beregning af indikatorer, kan procentsatsen omregnes til et tilsvarende antal dage.

Antal dage = (2 / Pct.sats) – 1 = (2 / 0,12) – 1 = 15,66

De 15,66 rundes op til 16 dage.

Det omvendte gør sig naturligvis også gældende :

Pct.sats = (2 / (Antal dage + 1)) = (2 / (16 + 1)) = 0,117

der rundes op til 0,12 eller 12%

Dobbelt Glidende Gennemsnit:
Et dobbelt glidende gennemsnit over f.eks. 20 dage beregnes af to gange :
Først beregnes udgangspunktet for det 20-dages snit som (20+1)/2 = 11 dage (rundet op).
Derefter beregnes et almindeligt SMA(11) ad to gange: Først på kursen, og derefter på det beregnede SMA(11).

Variabelt Glidende Gennemsnit:
Det variable glidende gennemsnit er egentlig et EMA, blot med en variabel faktor, en såkaldt volatilitetsfaktor.
Ændringen af denne volatilitetsfaktor gør, at det glidende gennemsnit bliver meget følsomt, når aktien er meget volatil, og mindre følsom når aktien bevæger sig sidelæns.
Denne faktor kan beregnes på flere måder, f.eks. vha. standardafvigelse eller VHF-indikatoren (gennemgåes ikke her).


Sidst ændret: 25-04-2006